خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۱۴

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید ای خدا ….این کی رسیده که وقت کرده اون نگهبانای بخت برگشته رو توی اتاق بکشونه و بازخواستشون کنه !! در مورد نگاش کردم و گفتم: _لطفاً بزارید برم داخل !! کلافه نگاه سردش رو به چشمام دوخت و گفت: _ قبلا هم گفتم آقا …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا فنجون قهوه رو توی دستای سردم گرفتم و با اخمای درهم بیرون رفتم روی تک صندلی توی حیاط نشستم و به آسمون خیره شدم خیلی وقت بود که با این تنهایی کنار اومدم و توی این سال هایی که گذشته بود سعی کردم با نبودن خانوادم کنار بیام و دور از اونا باشم چون …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۱۳

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید نمیدونم چقدر توی فکر بودم و هیچی به ذهنم نمی رسید و هینم باعث شده بود که بدتر سر درد بگیرم عصبی با کف دست ضربه محکمی روی آب کوبیدم که مقداری زیادی از آب توی صورتم و کف زمین پاشید و زیر لب عصبی …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۱۲

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید جلوی خونشون روی ترمز زدم و منتظر ایستادم تا پیاده شه ولی هر چی میگذشت هیچ عکس العملی نشون نمی داد عصبی به عقب چرخیدم و خواستم چیزی بهش بگم ولی یکدفعه با دیدن چشمای بسته و سینش که آروم بالا و پایین می شد …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۱۱

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید _گفتم تو اگه هم بخوای نمیتونی از این شرکت بری !! گیج سرمو کج کردم و سوالی پرسیدم : _یعنی چی ؟؟ مغرور پوزخندی زد و بی اهمیت چشم به جاده دوخت و حرفی نزد متوجه حرفاش نمیشدم….یعنی چی …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۱۰

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید _اونوقت میخوای رییس شرکت رو به چه جرمی تحویل پلیس بدی ؟! هنوز همونجا ایستاده بود که بهش نزدیک شدم و با تمسخر ادامه دادم : _یالله برو زنگ بزن دیگه !! دستپاچه دستی به موهاش کشید و به …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۹

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید ” آیناز “ توی این چند روزی که گذشته بود خبری از ماکان نبود و انگار بیخیال من شده باشه دیگه سعی نکرد من رو ببینه یا تلاشی برای صحبت کردن با من بکنه هه‌‌‌‌‌….پس معلومه اون شب هم …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت۸

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید بعد از چند دقیقه صدای قدمای تندش که به سرعت داشت ازم فاصله میگرفت توی پذیرایی طنین انداز شد ، چه عجب یه بار بدون بحث به حرفم گوش داد شاید اونم فهمیده حالم خوب نیست و نباید به …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۷

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید با بهُت اسمش رو زیر لب زمزمه کردم: _ماکان !! با شنیدن صدام به طرفم چرخید و کم کم لبخندی روی لبهاش جاخوش کرد بلند که شد نفهمیدم چطور به طرفش قدم تند کردم و یکدفعه ای و بدون …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۶

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید ” آیناز “ با حرص از اتاق بیرون زدم و زیر نگاه سنگین منشی به طرف دستشویی های ته سالن قدم تند کردم حس میکردم که چطور رگ های پیشونیم از خشم زیاد نبض میزنن !! وارد دستشویی شدم …

توضیحات بیشتر »