خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

رمان همسر دوم خان زاده

رمان همسردوم خان زاده پارت۳

۴٫۳ ۰۳ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نگاهم و متعجب به نسترن دوختم و گفتم _چخبره امروز اینا دارند غیبت کیو میکنند باز نسترن با هیجان گفت _همسر رئیس بیمارستان اومده بود! با شنیدن این حرف حس کردم برای یه لحظه خشکم زد با صدای گرفته ای گفتم _چی؟! _همسرش اومده بهت …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۲

۴٫۵ ۰۴ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بعد از تموم شدن ساعت ‌کاریم یه تاکسی گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم بعد از یکساعت رسیدم پول راننده رو حساب کردم و پیاده شدم در خونه رو باز کردم و داخل شدم ک صدای شاد زن دایی فاطمه داشت میومد _امشب چه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۱

۳٫۰ ۰۲ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید اشکی از گوشه چشمم چکید تموم بدنم درد میکرد و کبود شده بود بخاطر کتک هایی ک دیشب مامان بهم زده بود مادری ک در حقم مادری نکرد! _تینا! با شنیدن صدای داد مامان به سختی از روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون …

توضیحات بیشتر »