خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان همسر دوم خان زاده

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۲

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بلاخره صبح راضی شد از من جدا بشه با حرص بهش خیره شدم و غریدم: _وحشی! با شنیدن این حرف من لبخند حرص دراری زد و گفت: _خودت باعث شدی من وحشی بشم . بعدش هم خیلی آروم چشمهاش رو بست و گفت: …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۱

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید عصبی به آرتان خیره شدم و فریاد زدم: _تلفن من رو میخوای چیکار هان چیشده باز قاطی کردی زده به سرت !؟ با شنیدن این حرف من انگار دیوونه شد به سمتم حمله ور شد یقه ی لباسم داخل دستش گرفت به چشمهام …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۰

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید با شنیدن این حرف من ابرویی بالا انداخت و گفت: _عاشق شدی !؟ با شنیدن این حرفش جا خوردم یعنی حال و روز من انقدر ضایع بود که حتی خاله هما هم فهمیده بود _آره _سعی کن بدستش بیاری نه اینکه جا بزنی …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۹

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان به سمتم اومد و با اخم بهم خیره شد و گفت: _اجازه نمیدم بری تو زن منی و بدون اجازه من قدم از قدم نمیتونی برداری! ابرویی بالا انداختم و گفتم: _اون وقت میشه بدونم چرا اجازه نمیدی برم پیش خانواده ام …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۸

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان از همه چیز خبر داشت و یه نقشه خیلی خوب داشت طراحی میکرد برای زمین زدن نیایش من تموم مدت خیالم راحت بود چون به آرتان اعتماد داشتم دوست داشتم مادر نیلوفر تاوان کارش رو پس بده صدای خاله هما بلند شد: …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۷

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید هنوز تو شک کاری که نیلوفر انجام داده بود بودم ، باورم نمیشد بخاطر یه انتقام مسخره داشت بدترین بلایی که میتونست رو سرم درمیاورد یه نفر رو اجیر کرده بود تا بهم تجاوز کنه و با گرفتن دخترانگیم من رو از چشم …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۶

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نیلوفر با چشمهای گرد شده بهش خیره شد و گفت: _وا آرتان این چه حرفیه من فقط نظرم رو بهت گفتم! _شما لازم نکرده هیچ نظری بدی فهمیدی!؟ با شنیدن این حرف آرتان ساکت شد بدجور ضایع شده بود تو جمع لبخند محوی …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۵

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بدون توجه به بقیه به سمت آرتان رفتم و با نگرانی بهش خیره شدم و گفتم: _حالت خوبه چیزیت که نشده!؟ با حالت خاصی بهم خیره شد و گفت: _نگران نباش من حالم خوبه! نفس راحتی کشیدم که صدای عصبی نیلوفر بلند شد: …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۴

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید با شنیدن این حرف آرتان بهت زده بهش خیره شدم باورم نمیشد آرتان همچین حرفی زده باشه به سختی خودم رو کنترل کردم و با صدایی که سعی میکردم هیچ لرزشی نداشه باشه گفتم: _خوب چرا اینارو به من داری میگی!؟ _چون نمیخوام …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۳

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید تموم مدت مهمونی به هیچکدوممون خوش نگذشت خاله هما وانمود میکرد حالش خوبه اما هممون میدونستیم تا چه اندازه حالش خراب شده وقتی مهمونی تموم شد آرتان انقدر عصبی شده بود که منتظر یه حرف از جانب نیلوفر بود تا زیر مشت و …

توضیحات بیشتر »