خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان شوهر غیرتی من

رمان شوهر غیرتی من پارت ۱۸

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. _لطفا فعلا به خانوم بزرگ فشار نیارید خودش بهتون میگه چیشده فقط یکم صبور باشید. ابرویی بالا انداختم و گفتم: _تو چیزی میدونی نازگل؟! _خودش باید بگه بهتون ارباب من حق گفتن حرف ایشون رو ندارم میدونستم یه چیزی هست اما چی نمیدونستم بهتر بود …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۱۶

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. داشتیم شام میخوردیم ک باز سر و کله ی همون دختره پیدا شد اخمام تو هم رفت با دیدنش خیلی حس بدی بهم دست داد نمیدونم چرا انقدر ازش متنفر شده بودم حتی با وجود اینکه هیچ شناختی ازش نداشتم _خوش اومدی عزیزم مخاطبش ارباب …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۱۵

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. به سمت خانوم بزرگ برگشتم ک با خونسردی بهم خیره شد و گفت: _نازگل تو برو پیش نازیلا. _چشم خانوم بزرگ. به سمت اتاق نازیلا حرکت کردم اما فکرم پیش حرف هایی بود ک نازبانو داشت میگفت چرا داشت بهم میگفت هرزه منظورش از زدن …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۱۴

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. نفس عمیقی کشید و گفت: _نمیخوام از سر حسادت کار اشتباهی انجام بدی فهمیدی؟! با شنیدن این حرف خانوم بزرگ جا خوردم اما بهش حق میدادم همچین حرفی رو بزنه و درکش میکردم با صدای گرفته ای گفتم: _خانوم بزرگ من هر چقدر ناراحت بشم …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۱۳

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. چی باید بهش میگفتم! میگفتم بخاطر اینکه داری میری گریه میکنم بخاطر اینکه باز تو این عمارت تنها میشم چجوری باز هم دوری ارباب رو باید تحمل میکرد ، تو سکوت با چشمهای اشکی بهش خیره شده بودم ک به سمتم اومد و محکم بغلم …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۱۲

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. با اومدن نازگل دیگه حرفی درموردش نزدیم خواست بره ک صداش زدم: _نازگل؟! مثل همیشه سر به زیر جواب داد: _بله ارباب _بیا بشین بعدش اتاقت رو نشون بده تا استراحت کنم به سمتم اومد و کنارم نشست مشغول حرف زدن با خاله شدم ک …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۱۱

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. این دیوونه دیگه کی بود چرا داشت حرف الکی میزد من ک خودم شوهر داشتم چرا باید به شوهر اون چشم داشته باشم یه آدم چقدر میتونست پست باشه ک به همه خیلی راحت تهمت بزنه! شب شده بود و حالا همه داخل سالن نشسته …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۱۰

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. تقریبا چند روز از روز جشن میگذشت همه چیز خیلی آروم داشت پیش میرفت اذیت های همسر اول ارباب ک تمومی نداشت هنوز هم ک هنوزه به هر طریقی سعی داره اذیت و تحقیرم کنه جدیدا نسبت به حرف هاش خیلی بیتفاوت شده بودم هر …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۹

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. چند ساعت گذشته بود و خبری نشده بود از شدت استرس حالت تهوع بهم دست داده بود صدای ناز بانو بلند شد _کارت تمومه رعیت کوچولو! با شنیدن صداش به سمتش برگشتم و گفتم _چی دارید میگید؟! _بخاطر خیانتی ک به ارباب کردی فک نکنم …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت ۸

رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. ناز بانو سری تکون داد ک ارباب به سمتم برگشت و گفت _بیا داخل اتاقم با ترس گفتم _چشم ارباب به سمت اتاق ارباب حرکت کردم تقه ای زدم ک صدای خشدارش بلند شد _بیا تو داخل اتاق شدم ک گفت _در اتاق و ببند …

توضیحات بیشتر »