خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

رمان

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱

” نیمـــــــا “ فنجون قهوه رو توی دستای سردم گرفتم و با اخمای درهم بیرون رفتم روی تک صندلی توی حیاط نشستم و به آسمون خیره شدم خیلی وقت بود که با این تنهایی کنار اومدم و توی این سال هایی که گذشته بود سعی کردم با نبودن خانوادم کنار بیام و دور از اونا باشم چون نمیتونستم با نورا …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من  به کانال تلگرام شصت تیپ بپیوندید ژانر:عاشقانه,موضوعی پارت ها به ترتیب انتهای صفحه قسمتی از رمان: _چند سالته؟! با ترس و گریه لب زدم: _چهاده. نگاه هیزی بهم انداخت و رو کرد به سمت مامان بابا که ایستاده بودن و خوشحال به ما نگاه می‌کردند گفت: _باکره اس ؟! _بله آقا! _عادت ماهیانه شده؟! _بله. با …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۲۱

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید با تقلا باز خواست از زیرم بیرون بیاد که بالا تنه اش رو از روی لباس زیر…ش توی چنگم فشردم که چشماش خمار شد و صدای آ…ه مانندی از بین لبهاش بیرون اومد جووونی زیرلب زمزمه کردم و لبامو با شدت روی لبهای نیمه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۵۴

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بهش خیره شدم و با خشم فریاد کشیدم : _ آره دیوونه شدم اما همش بخاطر آرتان اون عوضی دروغگو که همش باعث میشه من تو این اوضاع با وجود حامله بودنم ناراحت بشم . کلافه بهم خیره شد : _ نمیتونم درکش کنم …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۲۰

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید حرفش مدام توی سرم تکرار میشد _نمیتونه حرف بزنه !! یعنی چی نمیتونه حرف بزنه؟! بچه ای به این سن و سال مگه میشه حرف نزنه دهنم رو که از تعجب نیمه باز مونده بود رو بستم و درحالیکه با سرفه ای گلوم رو …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۵۳

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید شروع کردم به خوردن که آرتان خیره به خاله هما شد و گفت : _چیشده ؟ خاله هما با تاسف سرش رو تکون داد : _ انقدر مشغول هستی که اصلا حواست به زنت نیست تینا تو این چند مدت که گذشته حتی درست …

توضیحات بیشتر »

پارت اول تا اخر رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد نویسنده آوا قسمتی از رمان: “زمان حال “ ” نازلــــی “ جلوی چشمای خمار از ### استاد آراد نجم ، مجبور بودم لبخند بزنم تا به چیزی شک نکنه اونم لبخندی از جنس درد! دردی که فقط خودم تلخیش رو حس میکردم لبخندم رو بوسید با شهو..ت و عشقی که توی چشماش موج میزد کنار گوشم …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۹

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید تموم کشوهای کمد رو گشتم ولی چیزی پیدا نکردم جز یه ساپورت مشکی تنگ که از هیچی بهتر بود و بالاجبار مجبور به پوشیدنش بودم بعد از تعویض لباسام جلوی آیینه قدی اتاق ایستادم سر تا پای خودم رو از نظر گذروندم فعلا که …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۵۲

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _ خوب حالا چرا اخم کردی ؟ _ تو نباید بهم خبر میدادی ؟ _ ببخشید خیلی درگیر شده بودم _ مشخص _ حالا ناراحت نشو از دستم ، چجوری فهمیدی اومدم روستا ؟ _ از شوهرت پرسیدم ! _ آرتان ؟ سرش رو …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۸

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید از انباری منحوس که بیرون اومدیم برعکس انتظارم که الان باز تو حیاط بازخواستمون میکنه عزیز به طرف عمارت راه افتاد و بلند خطاب بهمون گفت : _دنبالم بیاید ! توی سکوت و با ترسی که توی دلم خونه کرده بود دنبالش راه افتادیم …

توضیحات بیشتر »