خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان تدریس عاشقانه پارت۲۳

رمان تدریس عاشقانه

بابت تاخبرات بوجود امده در روند پارت گذاری ازدوستان عذر خواهی میکنیم پارت گذاری ها از این به بعد مرتب خواهد بود

زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید

کلافه به پشتی صندلی تکیه دادم. وقتی همه چیو بفهمه نه تنها طلاقم می‌ده که ازم متنفرم می‌شه!
از تصور نفرتش اشکام جاری شد و با دستام صورتم و پوشوندم و به بدبختی که در انتظار بود فکر کردم و زار زدم.
نگران صدام زد که جواب ندادم.ماشین و نگه داشت و مچ دستام و گرفت و تکونم داد
_گریه هات واسه اینه که گفتم طلاقت نمیدم؟انقدر دلت می‌خواد ازم جدا شی؟
با گریه سری به طرفین تکون دادم که نفسش و فوت کرد و سرم و روی سینش گذاشت و گفت
_گریه نکن…کاری که نخوای و نمی‌کنم حتی اگه پای آبروی خودم وسط باشه!

مبهوت ساکت شدم.نگاهش کردم که با شصت اشکام و پاک کرد و گفت
_اما طلاقتم نمیدم پای حرفم میمونم. میای خونه ی من هفته ی دیگه هم عروسی می‌گیرم.
مات فقط نگاهش کردم که دستم و گرفت و استارت زد.
تا رسیدن به خونش نه اون حرفی زد نه من چیزی گفتم…
باید یه کاری می کردم که طلاقم بده بدون اینکه ماجرا رو بفهمه. ازم متنفر بشه بدون اینکه همه چیو بدونه!
ماشین و توی پارکینگ خونش پارک کرد و گفت
_پیاده شو
بدون هیچ مخالفتی پیاده شدم و همراهش به سمت آسانسور رفتم.

نگاهی به اطراف خونش انداختم و همون جا ایستادم جرئت اینکه نزدیک تر از این برم رو نداشتم.
با دیدنم راه رفته رو برگشت و دستم و گرفت و دنبال خودش کشید.
_اولین بارت نیست میای خونه ی من پس لازم نیست غریبی کنی!
در اتاق خواب و باز کرد که گفتم
_می‌خوام تنها بخوابم!
خیره نگاهم کرد و در نهایت سر تکون داد.
وارد اتاق شدم و درو نیمه باز گذاشتم.
موبایلم و در آوردم… میدونستم دیر یا زود در این اتاق و باز می کنه تا ببینه چیزی احتیاج دارم یا نه…
همونطوری که حدس می زدم پنج دقیقه ی بعد صدای قدمای محکمش اومد.. پشتم و به در کردم و موبایل و کنار گوشم گرفتم و با گریه ی ساختگی گفتم
_حالا هم منو به زور آورده خونش ماکان من تو رو دوست دارم نمیدونم چی کار کنم تا طلاقم بده!
مطمئن بودم پشت سرمه…با هق هق ادامه دادم
_مگه تو نمی‌دونی همه چی از روی اجبار بود؟اما من مطمئنم یه روز همه ی اینا تموم میشه…من خیلی دوستت دارم.

به عمد برگشتم و با دیدنش با ترس ساختگی موبایل از دستم افتاد.

تکیه زده به دیوار بدترین نگاهش و بهم انداخت.
با تته پته گفتم
_ آرمان من…
به سمتم اومد و با اون اخم وحشتناکش گفت
_می‌خوای از من طلاق بگیری و زن آدمی بشی که عاشق یکی دیگست؟
جبهه گرفتم:
_نه اونم عاشق منه!
عصبی چنگی به موهاش زد و غرید
_تو کوری یا کر؟تو کل فامیل پیچیده ماکان واسه یکی دیگه خودش و جر داده تا مامان باباش اجازه بدن عقدش کنه اون وقت تو…
نفس گرفت.لبم و محکم گاز گرفتم.خاک بر سرم شد.
انگار بدجور گرمش شده بود که کتش و در آورد و دکمه‌هاش و باز کرد.
از توی کمد حوله شو در آورد و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و درو بهم کوبید.
یکی توی سرم کوبیدم.حالا ماکان عمری هوای زن گرفتن به سرش نزد و درست همین موقع توی کل فامیل جار زده که عاشق شده.
نگاهی به تخت آرمان انداختم.شال و مانتوم و در آوردم و روی تختش دراز کشیدم.
بالشش و توی بغلم کشیدم و از ته دل نفس کشیدم.
بوی عطرش دیوونم می‌کرد

در اتاق و باز کردم.نصفه شب بود و شدیدا تشنم شده بود.
توی تاریکی چشمم به آرمان افتاد.بیدار بود و بدتر از اون جلوش یه شیشه زهرماری بود.
صورتم با انزجار جمع شد.
برق و روشن کردم و گفتم
_مثلا تو دکتری چرا اینا رو می‌خوری؟
نیم نگاهی بهم انداخت و جوابم و نداد.
با حرص به سمتش رفتم و لیوان و از دستش کشیدم.
با صدای گرفته و کشداری گفت
_برو تو اتاق!!
شیشه رو برداشت و خواست سر بکشه که کنارش نشستم و گفتم
_اوکی با هم می‌خوریم.
نگاه تندی حوالم کرد که گفتم
_چیه من بخورم مشکل داره واسه تو نداره؟
لیوان و از دستم کشید و داد زد
_برو تو اتاق!
دست به سینه نشستم که از جاش بلند شد و بی تعادل خواست بره توی اتاق که جلوش ایستادم و گفتم
_نخور آرمان!
با چشمای خمارش نگاهم کرد و گفت
_اگه نخورم چه طوری فراموش کنم زنم عاشق یکی دیگست؟
دلم می‌خواست بگم من غلط بکنم عاشق کسی به جز تو باشم اما سکوت کردم.
به آرومی شیشه و لیوان و از دستش گرفتم و بردم توی آشپزخونه و تمام محتویاتش و ریختم دور.
برگشتم که دیدم همون جا ایستاده.به سمتش رفتم و هنوز هیچی نگفته بودم لبهاش با التهاب روی لب هام نشست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.