خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۸

رمان تدریس عاشقانه

زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید

* * * *
با صدای دست و هلهله دلم هری پایین ریخت.
یعنی الکی الکی زن آرمان شده بودم؟
دستش که روی دستم نشست نفسم قطع شد. بلند شدیم.
نگاهم کرد. اخماش در هم بود.منم که انگار عزای عمم بود که این طوری شده بودم.
بازوم و گرفت و سرش و جلو آورد و سرد و کوتاه پیشونیم و بوسید و سر همین بوسه ی بی روح همه کلی دست زدن.
عمه با اکراه جلو اومد و بعد از روبوسی سرد حلقه ها رو جلومون گرفت.
نگاه به آرمان انداختم که روی پیشونیش عرق نشسته بود.
سرم و پایین انداختم تا اشک جمع شده توی چشمم و نبینه.
همه ی دخترا آرزو داشتن توی همچین روزی عشق و توی چشمای طرفشون ببینن اون وقت من…با کسی ازدواج کردم که هیچ علاقه ای بهم نداره.
دستش و زیر چونم زد و سرمو بلند کرد.
سرش و جلو آورد و کنار گوشم آروم گفت
_میدونم ازم متنفری اما حداقل جلوی بقیه آبرو داری کن.
عقب کشید.
خم شد و حلقه رو برداشت و توی انگشتم کرد.بدون اینکه حتی نگاهم کنه.
دلم می‌خواست از اون مخمصه فرار کنم.
به سختی جواب تبریک های بقیه رو میدادم.
هر بار که نگاهم به آرمان می افتاد با اون اخماش دلم میخواست گریه کنم..
از محضر که بیرون اومدیم خواستم با یه بهانه ای با مامان بیام که دستم کشیده شد.
منو دنبال خودش به سمت ماشین کشوند که معترض گفتم
_واسا خداحافظی کنم… ول کن دستمو نمیخوام باهات بیام اصلا…اه…
در ماشین و باز کرد و با جدیت گفت
_سوارشو!
تند نگاهش کردم و سوار شدم.
ماشین و دور زد و خودشم سوار شد و بی توجه به نگاه بقیه پاشو روی گاز گذاشت.
با حرص گفتم
_قرار داشتی می رفتی چرا منو دنبال خودت کشوندی؟من میخواستم با مامانم…
با صدای عربدش تکونی خوردم و چسبیدم به در
_هی مامانم… مامانم… مامانم…یه کم بزرگ شو بفهم دیگه. بین اون همه آدم که ما رو نگاه میکنن یه کمم شده ملاحظه کن لازم نی با نگاهت جار بزنی از داماد متنفری.

متعجب گفتم
_من؟جنابعالی مثل میرغضب نشستی تا همه بفهمن به زور سر سفره ی عقد آوردنت!
نگام کرد و عصبی گفت
_الان داری دست پیش میگیری؟
چه قدر پرووو بود این بشر. با حرص گفتم
_اونی که دست پیش میگیره تویی…منو همین جا پیاده کن اعصابم و بهم ریختی
نیم نگاه تندی بهم انداخت و اعتنایی نکرد.
ماشین و که جلوی خونش نگه داشت متعجب گفتم
_چرا اومدیم اینجا؟
سرد جواب داد
_چون من خواستم پیاده ‌شو!
پشت بند حرفش خودش پیاده شد.
ابرو بالا انداختم.حالا خواستن و نشونت میدم آرمان خان.
در سمت منو باز کرد و کلافه گفت
_پیاده شو سوگل.
دست به سینه نشستم و گفتم
_پیاده نمیشم.
دست زیر بازوم انداخت و از ماشین کشیدتم بیرون که گفتم
_نمیتونی منو به زور ببری!
با خونسردی ماشین و قفل کرد.خم شد و عین کیسه ی برنج بلندم کرد و انداخت روی دوشش که متحیر گفتم
_چی کار میکنی؟منو بذار پایین وگرنه داد میزنم همه بیان. اصلا آبرو تو توی دانشگاه می‌برم.به همه میگم به زور زنت دادن. آرمان منو بذار زمین با توعم…
دکمه ی آسانسور و زد و گفت
_بیخودی تلاش نکن!
از عمد با پام ضربه ی محکمی به نقطه ی حساسش زدم که رنگش کبود شد.همزمان آسانسور باز شد.
رفت تو و بالاخره منو گذاشت زمین و دکمه رو زد.
به چهره ی کبود شدش خندیدم و گفتم
_چی شد از مردونگی انداختمت آقای دکتر؟
با لبخند محوی گفت
_نه عزیزم نگران نباش هنوز میتونم چهار تا توله ی قد و نیم قد بندازم تو دامنت تا زبون درازت کوتاه بشه.

پشت چشمی نازک کردم و رومو کردم اون ور.
آسانسور که ایستاد تند پریدم پایین که با طعنه گفت
_چی شد تو که نمی خواستی بیای حالا عجله داری؟
چشم غره ای بهش رفتم که اعتنایی نکرد. کلید انداخت و بدون تعارف زدن به من خودش عین گاو رفت تو.
پشت سرش رفتم و درو بستم..
خونش خیلی به هم ریخته بود. یه راست خودش و روی کاناپه انداخت و گفت
_لباس راحتی خواستی از اتاقم بردار.
سر تکون دادم و به سمت اتاقش رفتم.
به محض وارد شدن چشمم روی لباس خواب زنونه و تخت به هم ریخته مات موند.
عوضی… عوضی… عوضی…
به من می گفت ملاحظه کن و خودش…
با حرص از اتاق بیرون رفتم و گفتم
_خونت حالم و بهم میزنه من میرم
قبل از اینکه به در برسم خودشو انداخت جلوم و گفت
_چته تو.
با نفرت گفتم
_هیچی. فقط دلم نمیخواد تو خونه ای که توش پر از کثیف کاریه بمونم.
خواستم از کنارش رد بشم که بازوهامو گرفت. با غیظ غریدم
_دست به من نزن.
محکم تر گرفتتم و گفت
_منظورت چیه سوگل؟
هلش دادم و گفتم
_هنوز لباس زیرای دوست دخترتو جمع نکردی منو میاری تو خونت؟آفرین…بکش کنار من این جا نمیمونم.
این بار محکم کمرم و گرفت و تند گفت
_سووووگل من نمی‌فهمم چی میگی. من دوست دختر ندارم.
چپ چپ نگاهش کردم. دستشو گرفتم و دنبال خودم به سمت اتاق خواب کشوندم.
لباس خواب و از روی تخت برداشتم و جلوی چشمش گرفتم و گفتم
_چیه این؟
متعجب گفت
_این..

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.