خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

آخرین مطالب

پارت اول تا اخر رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد نویسنده آوا قسمتی از رمان: “زمان حال “ ” نازلــــی “ جلوی چشمای خمار از شهوت استاد آراد نجم ، مجبور بودم لبخند بزنم تا به چیزی شک نکنه اونم لبخندی از جنس درد! دردی که فقط خودم تلخیش رو حس میکردم لبخندم رو بوسید با شهو..ت و عشقی که توی چشماش موج میزد کنار گوشم …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۴

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید ” نازلی “ عصبی از خونش بیرون زدم و با نفس نفس درحالیکه راه میرفتم شروع کردم زیر لب غُر زدن آخه پسره از خود راضی چی پیش خودش فکر کرده که اینطوری دور برداشته ؟! هه…. البته تقصیر خودمه که اینقدر بهش …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده

دانلود رمان همسر دوم خانزاده

رمان همسردوم خان زاده جلد سوم رمان همسر دوم من زمان انتشار رمان فوق هر چهار روز یک پارت از زمان انتشار اخرین پارت در سایت قسمتی از رمان: اشکی از گوشه چشمم چکید تموم بدنم درد میکرد و کبود شده بود بخاطر کتک هایی ک دیشب مامان بهم زده بود مادری ک در حقم مادری نکرد! _تینا! با شنیدن …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۵۰

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _ الان دکتر خبر میکنم بیاد یه نگاهی بهت بندازه همش لجبازی میکنی آخر و عاقبتش میشه این . با طعنه گفتم : _ خودت باعث حال خراب من میشی بعدش خودت شروع میکنی به متلک انداختن خوبه پس ، خاله هما کمکم کن …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۱۳

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید با حرص دندونام روی هم سابیدم و درحالیکه هنوزم نگاهم خیره اون پسره امیر بود خطاب به نازلی گفتم : _بیاین داخل !! با قدمای بلند داخل شدم و با حرص در یخچال باز کردم و بطری آب رو بیرون کشیدم یک نفس …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۱۲

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید یقه اش رو گرفت و درحالیکه تکونش میداد عصبی فریاد زد: _نشنیدم چه گوهی خوردی ؟! از رو نرفت و با پوزخندی کنایه وار گفت : _چیه بهت برخورده؟؟ مگه دروغ میگم میری اتاقش چیک…. با مشت محکمی که امیر توی دهنش کوبید …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۱۱

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید دوست نداشتم من رو اینجا ببینن … آمادگی رو به رو شدن باهاشون رو نداشتم آراد حواسش نبود پس با عجله بلند شدم و با قدمای بلند خودمو داخل اولین اتاقی که سرراهم بود انداختم و در رو بستم با نفس نفس بهش …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۱۰

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید لعنتی میدید حالم خوب نیست باز اینطوری داره دم از کار خودش میزنه و میپرسه کی شروع میکنی؟ خواستم بهش بگم نمیتونم ولی با یادآوری اینکه بهش محتاجم و هرطوری شده باید بهش نزدیک شم اخمام توی هم کشیدم و مردد لب زدم …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۹

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید خواست چیزی بگه که دستمو جلوی صورتش گرفتم و کلافه گفتم: _همین که گفتم !! سری در تاکید حرفام تکونی داد و سکوت کرد که دستمو روی شونه اش گذاشتم و درحالیکه سرم رو نزدیک گوشش میبردم تهدید آمیز خطاب بهش گفتم: _ …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۸

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید _واه دیوانس !! _شنیدم چی گفتی هااا ؟؟ پقی زد زیرخنده و بریده بریده گفت : _اتفاقا منم گفتم که بشنوی !! دستامو دور فرمون فشردم و عصبی گفتم : _نمیخوای درباره کارت بدونی ؟! کنجکاو به طرفم برگشت _خوب میشنوم ‌…. بِنال …

توضیحات بیشتر »